Flece

 • eşikler üçin ýörite dizaýn ýüň mata

  eşikler üçin ýörite dizaýn ýüň mata

  Polýar ýüň, kiçijik trikota structure gurluşy bilen trikota fabric mata.Uly tegelek enjamda örülip, ​​soňra boýaldy, çotuldy, daraldyldy, gyrkyldy, polýarlaşdy we birneme çylşyrymly proses bolup, ahyrynda polýar ýüň mata emele geldi.

 • trikota 100 100% poliester polýar ýüň ýorgan mata

  trikota 100 100% poliester polýar ýüň ýorgan mata

  Polýar ýüň matalar aslynda bütin dünýäde has meşhurdyr we gyşda ýyly saklamak üçin has gowy seçimdir.Polýar ýüň dürli klassifikasiýalara eýe, esasan iki görnüşe bölünýär: ýönekeý we çap edilen we bu iki klassifikasiýa hem bölünip bilner, bu esasan gaýtadan işlemek tehnologiýasyndaky käbir tapawutlar sebäpli ýüze çykýar.

 • ýorgan üçin poliester ýüň mata

  ýorgan üçin poliester ýüň mata

  Polýar ýüň eşik, düşek, haly, ýassyk ýasamak we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner Bu mata diňe bir öýde meşhur bolman, eýsem käbir ösen ýurtlara hem eksport edilýär.

 • ýumşak degmek amatly flanel ýüň materialy

  ýumşak degmek amatly flanel ýüň materialy

  Polýar ýüň, adatça bejergiden soň antistatiki, ýalyn saklaýjy we beýleki häsiýetlere eýe bolup, bu matanyň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

 • poliester sanly çap ýumşak ýüň mata

  poliester sanly çap ýumşak ýüň mata

  Polýar ýüň mata islendik ýylylyk bilen garylyp bilner, bu bolsa ýylylygyň saklanmagyny we beýleki täsirlerini ep-esli gowulaşdyryp biler.Eceüň matasy saç dökmez, oňat çeýeligi we dermany bolmaz.Eceüň matasy degmek üçin ýumşak we derä gönüden-göni degse-de zyýan bermez.

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//