Habarlar

 • Gawaýiniň romantik stili gül ýyllary ýaly reňkli

  Gawaýiniň romantik stili gül ýyllary ýaly reňkli

  Kahn 2023-nji ýylda täze Gawaýi stilinde çap edilen dizaýn mata seriýasyny satuwa çykarar. Tomusda gün şöhlesiniň, tolkunlaryň we gumyň utgaşmasy tolgundyryjy.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Gawaýi, aşyklar üçin bal toýuna ilkinji saýlama öwrüldi.Yixuanyň toýy bu ýerde birneme wagt geçdi ...
  Koprak oka
 • Hakyky ýüpegi ýuwmak we hyzmat etmek

  Hakyky ýüpegi ýuwmak we hyzmat etmek

  【1 pure Arassa ýüpek mata ýuwmak we hyzmat etmek real Hakyky ýüpek matalary ýuwanyňyzda, ýuwujy serişdäni ýüpek we ýüň matalary ýuwmak üçin ulanmaly (supermarketlerde bar).Matany sowuk suwa salyň.Washuwýan suwuklygyň mukdary baradaky görkezmelere serediň.Suw başarmaly ...
  Koprak oka
 • Pagta mata aýratynlyklary we hyzmat etmek

  Pagta süýümi, umumy floem süýüminden tapawutlanýan tohumlandyrylan ýumurtganyň epidermal öýjükleriniň uzalmagy we galyňlaşmagy netijesinde emele gelen tohum süýümidir.Onuň esasy düzümi sellýuloza.Örän oňat ykdysady aýratynlyklary sebäpli pagta süýümi iň möhüm ra boldy ...
  Koprak oka
 • Öý dokma matalarynyň umumy çap usullary

  Öý dokma matalarynyň umumy çap usullary

  Reaktiw çap etmek Adyndan görnüşi ýaly, çap boýaglarymyz reaktiw çap etmek we boýamak arkaly gaýtadan işlenýär.Reaktiw çap etmegiň dizaýn elementleri dürli-dürli: ösümlik gülleri, geometrik şekiller, iňlis harplary we dürli reňkli bloklar organiki taýdan birleşdirilen t ...
  Koprak oka
 • Bambuk mata näme?

  Bambuk mata näme?

  Bambuk matasy bambuk otunyň süýüminden ýasalan tebigy dokma.Egin-eşik ýasamak üçin ulanylýan bambuk (panda iýýän bambuk bilen meňzeş däl) aňsatlyk bilen doldurylýar we zerurlygy bolmazdan ösýär ...
  Koprak oka
 • Doglan günüň bilen!Bagtly gyz

  Täze ýylyň ilkinji doglan güni toýy gelýär!Korporatiw medeniýeti ýaýratmak maksady bilen, işgärlere Kahn maşgalasynyň mähirini duýsunlar, uzak möhletli çynlakaý we agyr zähmetleri üçin işgärleri tanasynlar we minnetdarlyk bildirsinler we kompaniýanyň aladasyny we işlemek üçin bereketlerini beýan etsinler ...
  Koprak oka
 • Etrap matasyny saýlamak

  Etrap matasyny saýlamak

  Raýon matasy haýsy etrap, raýon bolsa viskoz süýüminiň umumy adydyr.Wizkoza süýüminiň esasy düzümi sellýuloza.Onuň çig maly tebigy süýüm bolup, aşgarlaşma, garramak, sary bolmak we beýleki amallar arkaly öndürilýär.Şonuň üçin viskoz süýümi regiň bir görnüşi ...
  Koprak oka
 • Muslin mata näme?

  Muslin mata näme?

  Muslin Hindistanda uzak taryhy bolan ýumşak, dokalan pagta mata.Bu ýeňil we dem alýar.Häzirki wagtda muslin uýgunlaşmagy üçin gymmatly bolup, lukmançylyk amallaryndan başlap, nahar bişirmek we egin-eşik üçin mata hökmünde ulanylýar Muslin näme?Boş dokalan co ...
  Koprak oka
 • Nearanymdaky mata dükanlary

  Nearanymdaky mata dükanlary

  Mata egin-eşik ýasamak üçin ulanylýan materialdyr.Egin-eşigiň üç elementiniň biri hökmünde matalar diňe bir eşigiň stilini we aýratynlyklaryny düşündirip bilmän, egin-eşigiň reňkine we görnüşine gönüden-göni täsir edip biler.Aşakda Kanyň kömekçisi tarapyndan ýygnalan we guralan matalar ...
  Koprak oka
 • Arassa pagta matalaryny nädip saýlamaly?

  Arassa pagta matalaryny nädip saýlamaly?

  (1) Arassa pagtanyň artykmaçlyklary Arassa pagtanyň artykmaçlygy, deriniň has amatly we amatly bolmagydyr.Şol bir wagtyň özünde, gyşda seretseň, düşek ýa-da eşik bolsun, arassa pagta has ýyly bolýar.Arassa pagtanyň aýratynlyklary aslynda ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//