Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2007-nji ýylda döredilen "Shaoxing City Kahn Trade Co., Ltd" professional öndüriji we eksportçy .Bu ýokary hilli matanyň dizaýny, işlenip düzülmegi we öndürilmegi bilen gyzyklanýar .Fabrika (poli, pagta, etrap dokalan we trikota fabric mata) Biz ýerleşýäris amatly transport ygtyýary bolan şäher.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

99a189cd

Üstünligimiz

40-dan gowrak işgärimiz bar, ýyllyk satuw mukdary 9000000 ABŞ dollaryndan geçýär we häzirki wagtda önümçiligimiziň 90 göterimini dünýä eksport edýär.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik, müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyzyň netijesinde ABŞ, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika we ş.m. ýetýän dünýä satuw ulgamyna eýe bolduk. Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz , biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Nusga otagy, 10000-den gowrak görnüşli mata bilen 450 inedördül metr meýdany tutýar.Her aý müşderileriň saýlamagy üçin täze nusgalar bolar.

Zawodymyzda 50 dokma maşynlary bar, aýlanýan ekrany çap etmegi, tekiz ekrany çap etmegi, sanly çap etmegi we beýleki amallary kabul edýär.

Mata aşaky mata, mata nagşy, reňk, logo, gaplamak we ş.m. ýaly dürli şahsylaşdyrylan özleşdirmeleri amala aşyryň we az mukdarda sargyt kabul ediň we kesiş hyzmatyny ediň.

Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik, müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.

Aboveokarda tamamlanan önümçilik we söwda prosesi sebäpli önümlerimiz müşderiler tarapyndan meşhur, kompaniýa mata söwdasynda ýokary abraýdan peýdalanýar. Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, habarlaşyp bilersiňiz biz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Matalary we nagyşlary ösdürmekden başlap, kompaniýamyz müşderiler üçin täze matalary we ýakynlaşdyrylan hyzmatlary maslahat berip biler we müşderilere sargytlary üstünlikli ýerine ýetirmek we müşderileriň bazaryny giňeltmek üçin hünärmen we oýlanyşykly satuw we satuw hyzmatlaryny hödürläp biler.

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//